De Rijzert logo

 

 

Schoolreglement

 

Om te zorgen voor een goede sfeer op de Rijzert, heeft de school een aantal afspraken met leerlingen, waarvan hieronder de voornaamste punten worden genoemd:

 

Gedraag je zodat anderen er geen last van ondervinden, doe een ander niet aan wat jezelf ook niet zou willen.

 

De school is open vanaf 08.00 uur. Vanaf 08.00 uur is er toezicht op het schoolplein en in de aula.

 

Iedere leerling draagt zorg voor zijn/haar eigen spullen en zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

 

Iedereen draagt zorg voor orde en netheid in en om de school.

 

Gebruik van telefoons in de les mag alleen met toestemming van de leerkracht. Is er geen toestemming voor gebruik, dan staat de telefoon uit of wordt aan het begin van de les ingeleverd bij de leerkracht. Een aantal functies van de telefoon is ook nuttig om op school te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de agenda-functie. In de pauzes kunnen de leerlingen de telefoon gebruiken voor privé-zaken.
Als een leerling zich niet houdt aan de afspraken met de leerkracht over het telefoongebruik, dan kan de leerkracht de telefoon voor een bepaalde tijd innemen. De leerling kan altijd, indien noodzakelijk, bereikt worden via het telefoonnummer van de school.

 

In de aula zijn '5 Gouden Afspraken' gepubliceerd die onderdeel vormen van de gezonde schoolkantine.

 

Rookverbod

Op de Rijzert is er zowel binnen als op het buitenterrein een algeheel rookverbod.

 

Verzuim

Alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Dat betekent, dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. Scholen houden daar samen met leerplichtambtenaren toezicht op. De school heeft een vaste leerplichtambtenaar als contactpersoon.

 

Luxeverzuim

Het buiten de schoolvakanties op vakantie gaan noemt de leerplicht luxeverzuim. Dit kan en mag niet, tenzij daar een heel bijzondere reden voor is. 'Mijn vlucht is al geboekt' of 'buiten de vakantie is de vlucht goedkoper' zijn geen geldige argumenten. De leerplichtambtenaren hebben scholen bezocht en hier samen afspraken over gemaakt.

 

Te laat komen/afwezigheid zonder geldige reden

Sommige kinderen komen met grote regelmaat te laat op school. Dat is vervelend voor de klas, voor de leraar, maar zeker ook voor het kind zelf. Scholen zullen te laat komen en afwezigheid zonder geldige reden melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan hier vervolgens maatregelen voor treffen.

 

Procedure bij te laat komen en spijbelen

De leerplicht van Den Bosch stelt, dat zowel bij te laat komen als bij ongeoorloofd schoolverzuim eerst de interne procedure van de school wordt gevolgd.
'Te laat komen' gaat tot maximaal één lesuur, daarna valt het onder de noemer 'ongeoorloofd schoolverzuim' (twee lesuren verslapen is dus twee uur ongeoorloofd schoolverzuim en niet tweemaal te laat).

 

De regel bij te laat komen is:

•   3x te laat is de volgende dag om 8.00 uur melden

•   meldt de leerling zich niet, dan wordt dat ook als te laat geregistreerd

•   na de 5e keer te laat binnen 8 schoolweken, krijgen de ouders daarvan bericht en volgt de eerste melding bij de leerplicht, die een HALT-straf kan opleggen

 

De Rijzert registreert leerlingen, die zonder geldige reden afwezig zijn. De mentor neemt daarover contact op met de ouders/verzorgers. Als het om spijbelen gaat, kan de school dit melden bij de leerplicht.

 

Gepaste kleding

Er is zomerkleding, winterkleding, uitgaanskleding, strandkleding, sportkleding en kleding voor school. Leerlingen kiezen de kleding die bij het seizoen of de gelegenheid hoort. En natuurlijk willen ze ook aan de mode meedoen. Dat mag allemaal, als ze maar blijven bedenken of de kleding die ze aantrekken wel past op school. Of het niet TE is. We verwachten dat leerlingen daar op school rekening mee willen houden.
We hoeven daarvoor geen regels te maken. Leerlingen weten wel wat we bedoelen. Kleding die aanstoot geeft of onrust veroorzaakt zien we liever niet. Als we aan de kleding zien, dat de leerling het toch niet heeft begrepen, kan de schoolleiding ingrijpen.

 

In de praktijkvakken

We willen dat de leerlingen tijdens alle vakken goed beschermd en hygiënisch werken. Dit geldt met name voor de praktijkvakken. In de schoolgids is precies te lezen wat de leerling voor elk vak nodig heeft. Is deze kleding, om wat voor reden dan ook, niet in orde, dan kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden. De verloren tijd moet dan worden ingehaald.

Is de kleding bij herhaling niet in orde dan kan de leerling naar huis worden gestuurd om de juiste spullen te halen. Ook dan wordt de verloren tijd ingehaald.