De Rijzert logo

 

 

Schoolreglement

 

Om te zorgen voor een goede sfeer op de Rijzert, heeft de school een aantal afspraken met leerlingen, waarvan hieronder de voornaamste punten worden genoemd:

•   Gedraag je zodat anderen er geen last van ondervinden, doe een ander niet aan wat jezelf ook niet zou willen.

•   De school is open vanaf 08.00 uur. Vanaf 08.00 uur is er toezicht op het schoolplein en in de aula.

•   Iedere leerling draagt zorg voor zijn/haar eigen spullen en zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

•   Iedereen draagt zorg voor orde en netheid in en om de school.

•   Gebruik van telefoons in de les mag alleen met toestemming van de leerkracht. Is er geen toestemming voor gebruik, dan staat de telefoon uit of wordt aan het begin van de les ingeleverd bij de leerkracht. Een aantal functies van de telefoon is ook nuttig om op school te gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de agenda-functie. In de pauzes kunnen de leerlingen de telefoon gebruiken voor privé-zaken.
Als een leerling zich niet houdt aan de afspraken met de leerkracht over het telefoongebruik, dan kan de leerkracht de telefoon voor een bepaalde tijd innemen. De leerling kan altijd, indien noodzakelijk, bereikt worden via het telefoonnummer van de school.

•   In de aula zijn '5 Gouden Afspraken' gepubliceerd die onderdeel vormen van de gezonde schoolkantine.

 

Rookvrije school

Op de Rijzert is er zowel binnen als op het buitenterrein een algeheel rookverbod.

 

Ziekteverzuim

•   De leerling is ziek?

U belt 's-morgens tussen 08.00 en 09.00 uur naar school: 073 – 62 17 623 om uw zoon of dochter ziek te melden bij de receptie.

•   De leerling is weer beter?

U meldt uw zoon of dochter beter op een van de volgende manieren:

   - U belt voor aanvang van de eerste les van uw zoon of dochter en meldt bij de receptie dat uw zoon of dochter weer beter is
of
   - U stuurt voor aanvang van de eerste les van uw zoon of dochter een e-mail naar receptie1@rijzert.nl
of
   - U geeft uw zoon of dochter een door u ondertekend briefje mee met de beter melding, deze wordt door uw zoon of dochter afgegeven bij de receptie.

   -> U geeft hierbij altijd de aard en de duur van de ziekteperiode aan!

Als u de beter-meld-procedure niet goed aanhoudt dan is de registratie in ons administratiesysteem niet meer betrouwbaar. Uw zoon of dochter wordt dan ongeoorloofd afwezig geregistreerd wat tot gevolg kan hebben dat de leerplichtambtenaar hierover wordt ingelicht. Het is dus van groot belang dat u uw zoon of dochter ook beter meldt!

 

De leerling heeft een medische afspraak

Het kan zijn dat uw zoon of dochter een afspraak heeft bij een medisch specialist, dokter, de orthodontist o.i.d. Wij willen u verzoeken deze bezoeken buiten lestijd te plannen!

Lukt dit niet dan meldt u de afspraak op één van de volgende manieren:

   - Minimaal 5 dagen van tevoren belt u naar de receptie om deze afspraak door te geven. U geeft een kopie mee van de afsprakenkaart of wij maken deze kopie op school.

Of

   - Minimaal 5 dagen van tevoren stuurt u een e-mail naar receptie1@rijzert.nl met het verzoek tot verlof met daarbij een foto/scan van de afsprakenkaart/brief.

Pas als de melding is gedaan, wordt de periode van afwezigheid goed in ons registratiesysteem weergegeven. Vóór die tijd geldt de afwezigheid als ongeoorloofd wat tot gevolg kan hebben dat de leerplichtambtenaar hierover wordt ingelicht. Het is dus van groot belang dat u een medische afspraak van uw zoon of dochter minimaal 5 dagen van tevoren bij ons meldt!

 

Aanvraag verlof

Voor bijzondere gelegenheden kan verlof worden gegeven. Het verlof kan worden aangevraagd via een formulier dat bij de receptie verkrijgbaar is of via de website te downloaden is. Bij het al dan niet toekennen van verlof, worden de richtlijnen van de leerplicht gehanteerd. Deze richtlijnen staan op het formulier. Nooit wordt verlof verleend om eerder op vakantie te kunnen gaan, om een vroegere vlucht of bus te halen, voor bezoeken aan pretparken o.i.d.

Mocht u uw zoon of dochter met een ongeldige reden laten verzuimen dan wordt dit als ongeoorloofd geregistreerd wat tot gevolg kan hebben dat de leerplichtambtenaar hierover wordt ingelicht.

 

Verzuim

Alle kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar vallen onder de Leerplichtwet. Dat betekent, dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. Scholen houden daar samen met leerplichtambtenaren toezicht op. De school heeft een vaste leerplichtambtenaar als contactpersoon.

 

Te laat komen/afwezigheid zonder geldige reden

Sommige kinderen komen met grote regelmaat te laat op school. Dat is vervelend voor de klas, voor de leraar, maar zeker ook voor het kind zelf. Scholen zullen te laat komen en afwezigheid zonder geldige reden melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan hier vervolgens maatregelen voor treffen.

 

Procedure bij te laat komen en spijbelen

De leerplicht van Den Bosch stelt, dat zowel bij te laat komen als bij ongeoorloofd schoolverzuim eerst de interne procedure van de school wordt gevolgd.
'Te laat komen' gaat tot maximaal één lesuur, daarna valt het onder de noemer 'ongeoorloofd schoolverzuim' (twee lesuren verslapen is dus twee uur ongeoorloofd schoolverzuim en niet tweemaal te laat).

 

De regel bij te laat komen is:

•   3x te laat is de volgende dag om 8.00 uur melden

•   Meldt de leerling zich niet, dan wordt dat ook als te laat geregistreerd

•   Na de 5e keer te laat binnen 8 schoolweken, krijgen de ouders daarvan bericht en volgt de eerste melding bij de leerplicht, die een HALT-straf kan opleggen

 

De Rijzert registreert leerlingen, die zonder geldige reden afwezig zijn. De mentor neemt daarover contact op met de ouders/verzorgers. Als het om spijbelen gaat, kan de school dit melden bij de leerplicht.

 

Gepaste kleding

We verwachten dat leerlingen gepaste kleding dragen op school. Wij zullen leerlingen aanspreken wanneer dit niet zo is.

 

In de praktijkvakken

We willen dat de leerlingen tijdens alle vakken goed beschermd en hygiënisch werken. Dit geldt met name voor de praktijkvakken. In de schoolgids is precies te lezen wat de leerling voor elk vak nodig heeft. Is deze kleding, om wat voor reden dan ook, niet in orde, dan kan de leerling de toegang tot de les geweigerd worden. De verloren tijd moet dan worden ingehaald.

Is de kleding bij herhaling niet in orde dan kan de leerling naar huis worden gestuurd om de juiste spullen te halen. Ook dan wordt de verloren tijd ingehaald.