De Rijzert logo

 

 

Zorgteam

 

Naast de leerlingbespreking kunnen leerkrachten leerlingen ook aanmelden bij de zorgteams. Dit gebeurt wanneer er sprake is van vragen en/of problemen, waarbij de leerkracht graag extra ondersteuning heeft. De vragen kunnen betrekking hebben op sociaal-emotioneel functioneren, onderwijskundige zaken, groepsfunctioneren, en dergelijke.

 

Er is een intern zorgteam (ZIT), dat de meeste vragen in eerste instantie oppakt. Hierin zitten: de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk deskundige en de schoolorthopedagoog.
Indien er zorgen zijn omtrent een leerling, kan het zijn dat er een netwerkoverleg ingepland wordt. Dat wil zeggen dat er, los van de interne zorgfunctionarissen en ouders (evt. kind), een externe partner vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zal aansluiten. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een jeugdarts van de GGD, een leerplichtconsulent of een schoolcontactpersoon van politie.

 

Ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld indien hun zoon/dochter besproken zal worden. Tevens zal er een terugkoppeling plaatsvinden. Alle informatie zal vertrouwelijk behandeld worden.

 

Meldcode

De overheid verplicht het onderwijs een meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling te gebruiken. Deze meldcode bestaat uit een overzichtelijk stappenplan waarin staat wat school moet doen wanneer ze te maken krijgen met (vermoedens van) geweld, en draagt zo bij aan zorgvuldig handelen.

 

Het doel van de meldcode is kinderen/jongeren te beschermen tegen geweld, geweld zo snel mogelijk te stoppen en onderwijs (ondersteunende) medewerkers te ondersteunen in het nemen van de juiste besluiten in deze complexe problematiek.

 

Zorgsignaleringssysteem

Het zorgsignaleringssysteem 'Zorg voor Jeugd' is een beveiligd softwareprogramma waarin organisaties, die betrokken zijn bij jongeren, hun zorgen over een jongere kunnen aangeven en kunnen zien welke andere organisaties nog meer bij een bepaalde jongere of gezin betrokken zijn, als zij zelf als organisatie een signaal afgeven. Als twee of meerdere organisaties hun zorg over een bepaalde jongere uitspreken, wijst het systeem automatisch een organisatie aan die de zorg gaat coördineren. In Zorg voor Jeugd komt geen informatie te staan over welke hulp wordt geboden of om welke problemen het gaat. Er komt alleen in te staan dat er zorgen zijn over een jongere of dat er hulp wordt geboden door een instelling.