De Rijzert logo

 

 

Financiën

 

Aan het onderwijs op de Rijzert zijn geen kosten verbonden. Wel wordt voor schoolkampen, waaraan vrijwillig kan worden deelgenomen, een kostendekkende bijdrage gevraagd.

 

Leerlingen tot 18 jaar

 

Kindgebonden budget in 2016

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:
•   U hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar.
•   U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
•   Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Het hangt van het aantal kinderen af welke inkomensgrens voor u geldt.
•   U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
•   Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

 

De voorwaarden gelden pas later in het jaar voor mij

Het kan zijn dat de voorwaarden voor het kindgebonden budget pas later in het jaar voor u gelden. Bijvoorbeeld omdat u in de loop van 2017 uw 1e kind krijgt. De Sociale Verzekeringsbank stuurt ons hierover een bericht, waarna wij bepalen of u kindgebonden budget krijgt. Als dat zo is, krijgt u bericht van ons. Krijgt u geen bericht, maar denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen.

 

Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders

Bent u alleenstaande ouder? Dan krijgt u maximaal € 3.076 meer kindgebonden budget. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

 

Meer kindgebonden budget voor kinderen vanaf 12 jaar

Wordt uw kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

Leeftijd kind

Maximale verhoging per jaar

12 t/m 15 jaar

€ 234

16 en 17 jaar

€ 417

 

Aanvullende regels

In sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent. Of als u een pleegkind hebt.

 

Ik woon of werk in het buitenland

Als u woont of werkt buiten Nederland, kunt u soms ook kindgebonden budget krijgen.
Lees meer hierover bij:
•   Kindgebonden budget als u in het buitenland woont
•   Kindgebonden budget als u in het buitenland werkt

 

Een tegemoetkoming in de schoolkosten

 

Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen?

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. U moet tussen de 18 en 30 jaar zijn. Daarnaast hangt het af van de schoolsoort en uw nationaliteit.

 

Tegemoetkoming scholieren

De tegemoetkoming scholieren is een geldbedrag waarmee u bijvoorbeeld het volgende kunt betalen:
•   Boeken
•   Busabonnement
•   Treinabonnement
•   Eventueel lesgeld

De tegemoetkoming is geen lening, maar een gift. Het bedrag bestaat uit een basistoelage en een aanvullende toelage. Omdat uw ouders vanaf uw 18e jaar geen kinderbijslag meer voor u krijgen, kunt u zelf de tegemoetkoming aanvragen.

 

Schoolsoort

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u in Nederland wonen. En een voltijdopleiding volgen in het:
•   Voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo, vmbo-tl, lwoo, praktijkonderwijs)
•   Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (1-jarige en 2-jarige mavo, havo, vwo)
•   Voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Valt u onder het Besluit samenwerking VO-BVE (ook wel Rutte-regeling of 'uitbesteden van leerlingen')? Ook dan kunt u de tegemoetkoming scholieren krijgen.

 

Leeftijd

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming scholieren, moet u tussen de 18 jaar en 30 jaar oud zijn. In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kunt u tot uw 20ste de tegemoetkoming krijgen.

 

Nationaliteit

Ten slotte moet u de Nederlandse nationaliteit hebben om een tegemoetkoming scholieren te kunnen krijgen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Maar woont u wel in Nederland? Dan kunt u in bepaalde gevallen toch een tegemoetkoming krijgen. Doorloop het nationaliteitenschema op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) om na te gaan of u in aanmerking komt.

 

Tegemoetkoming schoolkosten scholieren aanvragen

Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de tegemoetkoming aan met het formulier Aanvraag tegemoetkoming scholieren. Hebben uw ouders voor u al een tegemoetkoming ouders ontvangen? Dan stuurt DUO u een kwartaal voordat u 18 jaar wordt het aanvraagformulier automatisch toe.

 

Vervoer

Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, is er voor uw kind leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. Uw gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Bij uw gemeente vraagt u ook het leerlingenvervoer aan.

 

Aanvragen leerlingenvervoer bij de gemeente

U vraagt het leerlingenvervoer aan bij uw gemeente. Voor elk schooljaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Ook met andere vragen over het leerlingenvervoer kunt u terecht bij uw gemeente.