De Rijzert logo

 

 

Links

 

Passend onderwijs

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Kennisnet

www.kennisnet.nl

Uitgeverij Deviant van o.a. Studiemeter

www.uitgeverij-deviant.nl

Edu'Actief uitgever

www.edu-actief.nl

Sectorraad Praktijkonderwijs

www.praktijkonderwijs.nl

Leerplicht Ministerie van Onderwijs

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Leerplicht Gemeente ’s-Hertogenbosch

www.s-hertogenbosch.nl/leerplicht

Informatiepunt van Ouders & Onderwijs

www.oudersonderwijs.nl

Samenwerkingsverband de Meierij

www.demeierij-vo.nl

Dienst Uitvoering Onderwijs,

www.duo.nl

Ministerie van Onderwijs,

 

Cultuur en Wetenschap